Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації


НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ
Відділення загальної середньої освіти

Програма методологічного семінару “Компетентнісний підхід в освіті: теоретичні засади і практика реалізації”.

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

1. Вступне слово
Кремень В.Г., президент НАПН України
2. Становлення системи основних понять і категорій компетентнісного підходу в умовах парадигмальних змін в освіті
Луговий В.І., перший віце-президент НАПН України,
Слюсаренко О.М., учений секретар Інституту вищої освіти НАПН України,
Таланова Ж.В., завідувач відділу політики та врядування у вищій освіті Інститут вищої освіти НАПН України
3. Компетенції і компетентності – домінантні складові психологічного досвіду особистості
Зязюн І.А., директор Інституту педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
4. Компетентність як структурна складова самоздійснення особистості: джерела і рушійні сили розвитку
Максименко С.Д., академік-секретар Відділення психології, вікової фізіології та дефектології НАПН України
5. Компетентнісні засади реформування загальної середньої освіти
Ляшенко О.І.,академік-секретар Відділення загальної середньої освіти НАПН України
6. Упровадження компетентнісного підходу в початковій освіті: здобутки і нерозв’язані проблеми
Савченко О.Я., радник Президії НАПН України, головний науковий співробітник Інституту педагогіки НАПН України
7. Компетентнісна ідея в освіті зарубіжжя: здобутки та проблеми реалізації
Локшина О.І., завідувач лабораторії порівняльної педагогіки Інституту педагогіки НАПН України
8. Соціально-психологічна компетентність педагога як рефлексивний механізм втілення дитиноцентризму в освіті
Григоровська Л.В., учений секретар Інституту соціальної і політичної психології НАПН України

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ
Секція 1.Теоретичні проблеми компетентнісного підходу в освіті
Керівники: академік НАПН України Савченко О.Я., академік НАПН України Сухомлинська О.В.

1. Компетентнісна модель освітньої галузі як необхідна умова ефективної освіти
Ільченко В.Р.,Інститут педагогіки НАПН України
2. Компетентнісний підхід в освіті: філософський базис
Родигіна І.В., Донецький обласний інститут післядипломної педагогічної освіти
3. Теоретичні концепти компетентнісного підходу до освіти й виховання дитини у позашкільних навчальних закладах
Пустовіт Г.П.,Президія НАПН України
4. Теорія і практика формування трилінгвальної предметної компетентності
Девлетов Р.Р.,Кримський науково-методичний центр управління освітою НАПН України
5. Природні задатки таланту – орієнтир компетентнісного підходу до змісту шкільної освіти
Гузик Н.В.,Авторська школа М.П.Гузикам. Южного Одеської області
6. Емоційна компетентність суб’єктів навчальної діяльності як новий вимір якості освіти
Носенко Е. Л. , Аршава І. Ф., Дніпропетровський національний університет ім. Олеся Гончара
7. Інформатично-комунікаційно-технологічна компетентність вчителя: теоретичний аналіз поняття
Петренко С.В., Рівненський державний гуманітарний університет
8. Міжнародні підходи до визначення поняття полікультурної компетентності в сучасній педагогічній науці
Іванюк І.В.,Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
9. Знання як осердя компетентнісного підходу
Усатенко Т.П., Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України,
Усатенко Г.О., Київський національний університет імені Тараса Шевченка
10. Професійна гендерна компетентність педагога: теоретичний аспект
Петренко О.Б.,Рівненський державний гуманітарний університет
11. Компетентнісний підхід як інструмент інтеграції професійної підготовки у світовий освітній простір
Кравець С. Г., Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
12. Уміння управляти конфліктами – ознака соціально компетентної особистості
Прашко О. В., Інститут обдарованої дитини НАПН України
13. Драматизмподолання бідності: рух від некомпетентності до компетентності у зміні особистістю стилю життя
Жорнова О.І., Київський національний університет імені Тараса Шевченка
14. Створення системи моніторингу якості освіти в Україні: регіональний досвід і перспективи
Сидоренко О.Л., Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти
15. Погляди на оцінювання рівнів сформованості компетентностей учнів загальноосвітніх навчальних закладів
Ващенко Л.С., Інститут педагогіки НАПН України
16. Психологія контролю та оцінювання навченості
Яценко В.С., Інститут педагогіки НАПН України
17. Поняття і категорії компетентнісного підходу в контексті сучасної парадигми освіти
Ковальова О.А., Інститут обдарованої дитини НАПН України
18. Цивілізаційнікритеріїрозвиткуобдарованості: антропологічний аспект
Міленіна М.М.,Інститут обдарованоїдитини НАПН України

Секція 2. Реалізація компетентнісного підходу в українській і зарубіжній школі
Керівники: докт. пед. наук Локшина О.І., докт. пед. наук Голуб Н.Б.

1. Проблеми і перспективи компетентнісного навчання української мови в загальноосвітній школі
ГолубН.Б.,Інститутпедагогіки НАПН України
2. Методика формування предметної компетентності учнів у процесі навчання історії
Пометун О.І., Інститут педагогіки НАПН України
3. Реалізація компетентнісного підходу в освіті:проблеми та здобутки регіональної системи освітиДонецької області
Соловйов Ю.І.,Департамент освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації,
Чернишов О.І., Донецький інститут післядипломної педагогічної освіти
4. Компетентнісний підхід у кримському контексті: багатомовна освіта
Новікова Т.Ю.,Кримський науково-методичний центр управління освітою НАПН України
5. Компетентнісний підхід в умовах профільного навчання: соціально-професійне спрямування
Піддячий М.І.,Інститут педагогіки НАПН України
6. Компетентнісно орієнтоване навчання географії
Паламарчук Л.Б.,Київський університет імені Бориса Грінченка
7. Навчальні досягнення молодших школярів: компетентнісний вимір
Онопрієнко О.В., Інститут педагогіки НАПН України
8. Формування ключових компетентностей в учнів початковихкласів на уроках з предмета “Я у світі”
Воронцова Е.В.,Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України
9. Ключові компетентності для позашкільної освіти
Литовченко О.В.,Інститут проблем виховання НАПН України
10. Теоретико-методологічні та методичні основи розвитку навчально-пізнавальної компетентності учнів основної школи в навчанні фізики
Бургун І. В.,Херсонський національний технічний університет
11. Читання як невід’ємний аспект формування мовної компетентності учня
Войтко О.В.,Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України
12. Практична реалізація компетентнісного підходу в українській школі на прикладі ефективної співпраці вчительсько-виховательського кола користувачів із усеукраїнським освітнім інтернет-порталом“Острів знань”
Онопченко О.В., Галкін С.О.,Інститут обдарованої дитини НАПН України
13. Розвиток ІКТ-компетентності учнів у середовищах віртуальних навчальних спільнот (зарубіжний досвід)
Малицька І. Д., Інститут інформаційних технологій і засобів навчання
14. Формування операційної складової дослідницької компетентності обдарованих учнів
Поліхун Н.І., Інститут обдарованої дитини НАПН України
15. Реалізація компетентнісного підходу у вихованні дітей з розумовою відсталістю різних вікових груп
Висоцька А.М.,Інститут спеціальної педагогіки НАПН України
16. Формування життєвої компетентності дітей з розумовою відсталістю засобами трудового виховання
ЧеботарьоваО.В., Інституту спеціальної педагогіки НАПН України
17. Формування соціальної компетентності школярів засобами проектної діяльності
Данілова А. П. ,Інститут проблем виховання НАПН України
18. Експериментальна робота в системі проектування навчально-виховного процесу
Киричук В.О., Інститут обдарованої дитини НАПН України
19. До проблеми формування життєвої компетентності дошкільника
Шелестова Л.В., Інститут обдарованої дитини НАПН України
20. Визначення структури предметної компетентності учнів з фізики у 7-9 класах
Засєкіна Т.М., Засєкін Д.О., Інститут педагогіки НАПН України

Секція 3. Компетентнісно орієнтована професійна підготовка майбутніх фахівців
Керівники: академік НАПН України Ничкало Н.Г., член-кореспондент НАПН України Радкевич В.О.

1. Вищий навчальний заклад як суб’єкт інтеграції теорії і практики компетентнісної професійної освіти: проблеми та перспективи
Франчук Т.Й.,Кам’янець-Подільський національний університет імені Івана Огієнка
2. Розвиток духовного потенціалу і цінностей як чинників компетентнісно орієнтованої підготовки майбутніх фахівців
Шкіренко О.В.,Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
3. Реалізація компетентнісного підходу в професійній освіті
Марцева Л.А.,Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти
4. Оцінювання результатів навчальної діяльності студентів у контексті компетентнісного підходу
ДибковаЛ.М., Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
5. Результат навчання як основний чинник набуття професійної компетентностіфахівця
Пащенко О.В., Університет менеджменту освіти НАПН України
6. Компетентнісно орієнтований підхід як складова педагогічної майстерності сучасного викладача
Машкова І.М.,Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
7. Звичаєвість і соціально-психологічне мислення в добу екстремального насилля: компетентність викладача ВНЗ як соціальний ресурс у надзвичайних обставинах
Жорнова О.І., Інститут соціальної та політичної психології
8. Подолання криз професійного становлення засобами спілкування в Інтернет — середовищі
Мілютіна К.Л., Київський національний університет імені Тараса Шевченка
9. Інноваційна інформація як засіб формування соціально-професійної компетентності майбутніх кваліфікованих фахівців
Карп’юк М.Д., Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
10. Реалізація компетентнісного підходу в університетах України в умовах Другої академічної революції
Терентьєва Н.О., Інститут вищої освіти НАПН України
11. Теоретичні засади реалізації компетентнісного підходу до професійної підготовки майбутніх економістів на основі використання інтерактивних методів навчання
КайдаловаЛ.Г., ТимощукГ.В., Національний фармацевтичний університет
12. Формування науково-дослідницької компетентності майбутніх економістів засобами інноваційних технологій навчання
Борисенко Л. Л., Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана
13. Компетентнісний підхід у гуманітарній освіті вищих медичних навчальних закладів
Ісаєва О.С., Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
14. Форми розвитку професіоналізму сімейних лікарів в системі післядипломної медичної освіти України
Сігаєва Л.Є., Михайленко Л.А.,Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
15. Удосконалення професійної підготовки майбутніх фахівців медико-фармацевтичної галузі в період другої половини ХІХ – початку ХХ ст.
Лутаєва Т.В.,Національний фармацевтичний університет
16. Формування професійної компетентності майбутніх менеджерів соціокультурної сфери в контексті персонального бренду
Локшин В.С. , Інститут професійно-технічної освіти НАПН України
17. Проектування програми навчання керівного складу та фахівців у сфері цивільного захисту
Осипенко С.І., Іванов А.В., Литвиновський Є.Ю., Інститут державного управління в сфері цивільного захисту
18. Реалізація умов формування готовності майбутніх економістів до професійного саморозвитку в курсі дисципліни «Психологія діяльності та навчальний менеджмент»
Остапенко Е.О., Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана

Секція 4. Компетентнісний підхід у фаховій підготовці педагога
Керівники: академік НАПН України Євтух М.Б., академік НАПН України Олійник В.В.

1. Компетентнісний підхід у професійно-педагогічній освіті
Гуревич Р.С., Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
2. Адаптивне навчання: сутність, структура та принципи здійснення на засадах компетентнісного підходу до фахової підготовки вчителя
Бондар В.І., Шапошнікова І.М., Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова
3. Компетентнісний підхід у процесі фахової підготовки майбутніх вихователів дошкільного закладу
Богуш А.М.,Південноукраїнський державний педагогічний університет імені К.Д.Ушинського
4. Компетентнісний підхід – основа модернізації підготовки вчителів
Кадемія М.Ю.,Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського
5. Формування системи професійних компетенцій у майбутнього вчителя як необхідна умова його педагогічної майстерності
Радченко Ю.Л., Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
6. Психологічні умови реалізації компетентнісного підходу в професійному відборі майбутніх педагогів
Ігнатович О.М.,Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
7. Компетентнісний підхід до професійної підготовки майбутніх учителів-словесників
Семеног О.М.,Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
8. Мовна особистість Тараса Шевченка як чинник компетентнісно орієнтованої професійної підготовки українських філологів
Мацько Л.І.,Національний педагогічний університет
імені М.П.Драгоманова
9. Комунікативна компетентність як складова психологічної готовності майбутніх педагогів до професійного навчання
Єгорова Є.В.,Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
10. Готовність учителя фізики до інформаційного забезпечення навчального процесу як важлива складова його професійної компетентності
Шут М.І., Благодаренко Л.Ю., Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Мартинюк М.Т., Уманський державний педагогічний університет імені П.Тичини
11. Становлення інформаційно-комунікаційної компетенції сучасного інженера-педагога
Борисенко Д. В.,Українська інженерно-педагогічна академія
12. Формування естетичної компетентності майбутнього вчителя як педагогічна проблема
Бутенко В.Г.,Херсонський національний технічний університет
13. Взаємодія мистецтв в контексті підготовки майбутніх вчителів до роботи з художньо обдарованими дітьми
Аніщенко Н. В., Інститут обдарованої дитини НАПН України
14. Формування у майбутніх учителів компетентності з діагностики обдарованості учнів загальноосвітніх шкіл
ТименкоВ.П. , Президія НАПН України
15. Проблема оцінювання інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів (досвід Литви та Естонії)
Сороко Н.В.,Інститут інформаційних технологій і засобів навчання НАПН України
16. Аксіологічний компонент методико-математичної компетентності майбутнього вчителя початкової ланки освіти
Глузман Н.А., Євпаторійський інститут соціальних наук Кримського гуманітарного університету
17. Профорієнтаційна компетентність учителів у контексті підготовки учнівської молоді до вибору професії
Литвинова Н.І.,Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
18. Особливості формування здоров’я збережувальної компетентності вчителів фізичної культури на основі вчення про функціональні системи
ФедорецьВ.М., Інститут вищої освіти НАПН України
19. Компетентнісний підхід до професійного розвитку вчителів у Грецькій Республіці
Постригач Н.О., Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України
20. Упровадження компетентнісного підходу у професійну підготовку майбутніх вихователів до педагогічної творчості
Гаврилюк С.М.,Уманський державний педагогічний університет імені П.Тичини.

Подготовил для публикации Лев ЛЯШЕНКО

%d такие блоггеры, как: